2020.11.01.

Pályázati felhívás intéznényvezetői munkakör betöltésére

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

Pályázati felhívás

Komló Város Önkormányzata az emberi erőforrások minisztere rendelete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe tartozó KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA ÉS SZÍNHÁZ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (7300 Komló, 48-as tér 1.) intézményvezetői beosztásának betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 7300 Komló, Városház tér 3.

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama:
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ
7300, Komló 48-as tér 1.
Munkakör: intézményvezető
A vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás 2021. március 01-től 2026. február 28-ig szól

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény jogszabályok szerinti irányítási, ellenőrzési, és munkáltatói feladatainak ellátása, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések az alapító okirat szerint.

Képesítési és egyéb feltételek:
A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelete, valamint az 1997. év CXL. törvény 94. § (1) bekezdésének megfelelően közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik:
a.) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
ab.) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
b.) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
c.) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
d.) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
e.) vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

Juttatások:
Az illetmények megállapítására és juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat tárgyalását zárt vagy nyilvános ülésen kéri.

A pályázathoz csatolni kell:
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívásnak a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.) címére.
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálására a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor.

További felvilágosítás kérhető:
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Plangár-Végh Edina ügyintéző, a 06-72/584-024-es telefonszámon.

Komló, 2020. november 30.

                                                                                              Polics József s.k.
                                                                                                 polgármester